El resultat ha estat un separador que presenta els següents avantatges:

SEGURETAT PER AL CICLISTA
Les seves dimensions i robustesa fan que actuï com un element dissuasori per als vehicles que circulen pel carrer i que podrien envair accidentalment el carril bici.
El fet que sigui de plàstic (flexible i amortidor de cops), i sense arestes, redueix la possibilitat d’accidents per al ciclista en cas de sofrir una caiguda.

VISIBILITAT
Alta visibilitat nocturna i diürna gràcies al seu pintat reflectant.

DURABILITAT
Els tres punts de fixació al paviment redueixen la probabilitat que la peça falli per trancament, minimitzant d’aquesta forma les despeses associades al manteniment.

OCUPACIÓ D’ESPAI Al CARRER I DISPOSICIÓ DE LES PECES
L’ocupació de l’espai al carrer es pot adaptar a les necessitats de cada cas, variant des de 1,3 a 2,6 m.
La possibilitat de poder col·locar les peces inclinades, permet als ciclistes abandonar el carril bici en una emergència, augmentant la seguretat d’aquests i la visibilitat.

PRODUCTE RECICLAT I RECICLABLE
És un producte 100% reciclat i reciclable fabricat a partir de residus de plàstic procedents de restes de finestres, cables, etc.

Té previst el seu reciclatge integral al final de la seva vida útil (l’empresa fabricadora assumeix el compromís si es fes càrrec de les peces per reciclar-les de nou)